Turulkéve
TURUL-KÉVE
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Naptár
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
Alapszabály

TURUL Kárpát-medencei Érdekképviseleti

 Vállalkozói Egyesület

  

Alapszabály

a módosításokkal egységes szerkezetben

   

 Budapest, 2004. április 27.

 

A TURUL Kárpát-medencei Érdekképviseleti Vállalkozói Egyesület

Alapszabálya

 

           

1.)  A szervezet neve:               TURUL Kárpát-medencei Érdekképviseleti Vállalkozói  Egyesület.

 

2.)        A szervezet rövidített neve: TURUL KÉVE

 

 

3.)        A szervezet székhelye:            1115. Budapest, Bártfai u.49.

 

 

4.)        A szervezet jogállása:            Az egyesülési jogról szóló 1989. évi

                                                      II. törvény alapján létrehozott

                                                      társadalmi szervezet.

 

 

5.)   5.)        A szervezet célja:              

 

Az egyesületbe tömörült vállalkozók részére piackutatással, piacszervezéssel, adatok begyűjtésével és információk adásával segítség nyújtása, a tagok képzése, érdekképviselete.

 

Az egyesület tagjai vállalják, hogy igényeik kielégítése során elsősorban az egyesület tagjainak termékeit és szolgáltatásait veszik igénybe, ilyennek hiányában a magyar termékeket és szolgáltatásokat részesítik előnyben.

 

A szervezet céljai elérésére gazdálkodó szervezetet hozhat létre, azonban gazdálkodási tevékenységet csak másodlagosan folytathat.

 

A szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

 

 

 

6.)   6.)        A szervezet tagsága:   

 

     A TURUL KÉVE nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

 

A szervezet tagjai azok a magánszemélyek lehetnek, akik valamely gazdasági vállalkozásban tulajdonosként, vagy abban tevékenykedve segítik elő a vállalkozás eredményes működését, vagy egyéni vállalkozók.    

 

A szervezet tagja lehet az alapítókon kívül az a vállalkozó aki az Alapszabályt elfogadja, az egyesület céljait magáénak vallja, és akinek valamely tag írásbeli ajánlását is magában foglaló kérelmét az egyesület Taggyűlése elfogadja.

 

A szervezet tagja lehet az ország határain túl élő, vagy ott bejegyzett vállalkozó is, ha az Alapszabály előírásainak eleget tesz.

 

A szervezet pártoló tagja lehet, aki az Alapszabályt elfogadja és eleget tesz a tagdíjfizetési kötelezettségének. Pártoló tag olyan magánszemély is lehet, aki nem rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. A pártoló tag részt vehet a szervezet összejövetelein, javaslatokat, észrevételeket tehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható tisztségre.

 

Az alapítókat követő belépők a felvételüket követő 3 hónapos próbaidő után lehetnek az egyesület rendes tagjai.

 

Az egyesület Elnöksége az ajánlást is tartalmazó kérelem beérkezését követő 60 napon belül a Taggyűlés elé terjeszti a felvételi kérelmet.

 

a)                 a)                 A tagok jogai:

-  a szervezet rendes tagjainak jogai egyenlőek,

   

 -  az egyesület keretein belül választhat és választható,

    (ezek a jogosultságok a próbaidős tagokat nem illetik meg)

 

-         -         tag részt vehet az egyesület tevékenységében és 

    rendezvényein,

 

-         -         észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével    

     kapcsolatban.

 

b)                 b)                 A tagok kötelességei:

 

-         -         az egyesület céljainak megvalósításában való aktív    

     részvétel,

 

-         -         árujából, szolgáltatásából az egyesület tagjainak 5-20 %          

     kedvezményt adni,

 

-         -         tagdíjfizetési kötelezettség havi 1000.- (egyezer) Ft. Belépéskor minden tag 3 havi tagsági díjat köteles befizetni.

 

Közvetlen családtagok családi tagdíjként egy tagdíj összegének megfelelő tagdíjat is fizethetnek.

 

c)                 c)                 A tagsági viszony megszűnik:

 

-         -         kilépéssel,

-         -         kizárással,

 

-         -         elhalálozással.

 

Kilépés:

A tag az egyesületből szabadon kiléphet. A kilépését írásban kell bejelentenie, vagy az egyesület bármely szervének ülésén jegyzőkönyvbe kell mondania.

 

Kizárás:

Az Alapszabály céljait veszélyetető magatartás, vagy az egyesület alapelveivel ellentétes etikai vétség elkövetése esetén a Taggyűlés a tagot kizárhatja a tagok közül.

 

A kizáráshoz vezető fegyelmi eljárás szabályait külön Fegyelmi és Etikai Szabályzat tartalmazza

 

 

Törlés:

Törléssel szűnik meg annak a tagsági viszonya, aki önhibájából 6 hónapnál hosszabb ideig nem fizet tagsági díjat, és azt felhívás ellenére 30 napon belül sem pótolja.

 

 

7.)           Az egyesület szervezete:

 

a)                a)                A szervezet legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés,

    amely az egyesület tagjainak összességéből áll.

 

A Taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

 

Amennyiben a nyilvántartott rendes tagok 25 %-a az ok, és a cél megjelölésével írásban kéri, az Elnök köteles rendkívüli taggyűlést, legkésőbb az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül összehívni.

 

Az éves Taggyűlés összehívásáról – a napirendi pontok előzetese közlése mellett – az Elnök köteles gondoskodni oly módon, hogy a tagok írásbeli kiértesítése a Taggyűlés előtt legalább 8 nappal megtörténjen.

 

A Taggyűlés az előre szabályosan meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, ha a nyilvántartott rendes tagok több mint 50 %-a jelen (vagy képviselve) van.

 

A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés azonos napirendi pontokkal a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét már az eredeti meghívóban felhívták.

 

A Taggyűlés határozatait a jelenlevő rendes tagok egyszerű szótöbbségével hozza, nyílt szavazással, kivéve ha az alapszabály másként nem rendelkezik.

 

b)                b)                A tagok területi alapon álló önálló csoportokat hozhatnak létre. 

A helyi csoport tagnyilvántartással és ügyvivővel rendelkezik. Az ügyvivő megbízatása 1 évre szól. A helyi csoport minimális létszáma 3 fő. A helyi csoportot – írásos bejelentés alapján – az Elnökség veszi nyilvántartásba.

 

A helyi csoport az ügyvivőt résztaggyűlésen választja meg. A résztaggyűlésre a taggyűlésre vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy legalább 2 tag részvétele kötelező a határozatképességhez.

 

8.)     A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

-         -         Az Alapszabály elfogadása és módosítása,

 

-     Az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása

 

     -     A Felügyelő Bizottság tagjainak (2 fő) és elnökének   

       megválasztása és  visszahívása

 

     -     Elfogadja az egyesület költségvetését,

 

     -     Dönt az egyesület feloszlásáról, s ez esetben vagyonának      

       további sorsáról

 

              -     Dönt szövetséghez való csatlakozásról

 

-         -         Dönt tagfelvételi kérelemről, illetve tag kizárásáról.

 

-    Dönt az Elnökség éves beszámolójának elfogadásáról.

 

 

9.)        Az Elnökség:

 

Az Elnökség 2 tagú (1 elnök, 1 alelnök). Amennyiben az egyesület taglétszáma a 100 tagot meghaladja, úgy az Elnökség létszáma 3 főre bővíthető.

 

Az Elnökség tagjait a Taggyűlés választja meg közvetlen és titkos választással 2 év időtartamra, és hívja vissza.

 

a)            Az Elnökség feladata és hatásköre:

 

-         -         Gondoskodik a Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról,

-         -         Döntéseivel elősegíti az egyesület hatékonyabb működését,

-         -         Elkészíti az éves költségvetést és zárszámadást,

-         -         Előkészíti és lebonyolítja a Taggyűlést,

-         -         Megvitatja a tagok előterjesztéseit, javaslatait,

-         -         Figyelemmel kíséri a helyi csoportok működését, és nyilvántartja e csoportokat,

-         -         Tevékenységéről beszámol a Taggyűlésnek,

-         -         Megállapítja működésének ügyrendjét.

 

b) Az Elnökség működése:

 

-         -         Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik,

-         -         Az Elnökség akkor határozatképes, ha mindkét tagja jelen van,

-   Az Elnökség határozatait egyhangú döntéssel hozza.

 

c)            Az Elnök feladata és hatásköre:

 

-         -         Az Elnök az egyesület törvényes képviselője hatóságok és más szervek   

      előtt.

-         -         Vezeti, szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, az Elnökség tagjai részére kiadott feladatokat számon kéri.

-         -         Az egyesület nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, de vagyoni jellegű kötelezettségvállalásához az egyesület vagyonának 10 %-a felett az Elnökség, 50 %-a felett pedig a Taggyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

-         -         Elnököl a Taggyűlés és az Elnökség ülésein, az elnökségi tagokat eseti feladatokkal bízza meg.

-         -         Gondoskodik a tagok tájékoztatásáról, a tagság naprakész nyilvántartásáról.

 

10.)10.)    A Felügyelő Bizottság:

 

A Felügyelő Bizottság (FB) ellenőrzi az egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működését, pénzügyi helyzetét, valamint a Közgyűlési Határozatok Végrehajtását. Véleményezi a költségvetési tervet és a zárszámadást, véleményét az Elnökség elé terjeszti.

 

11.)11.)    Az Etikai Bizottság:

 

Valamely taggal kapcsolatosan felmerülő etikai vagy fegyelmi vétség kivizsgálására a taggyűlés 3 fős Etikai Bizottságot hozhat létre. A bizottság működését, az eljárás menetét és a kiszabható büntetéseket az egyesület Fegyelmi és Etikai Szabályzata tartalmazza, amely az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi.

 

Az Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az egyesület 2004. április 27-i taggyűlésén meghozott határozatával elfogadta.

 

Budapest, 2004. április 27.

 

 

………………………………                                    ……………………………

Dr. Fenyvessy Zoltán elnök                             Savanyó János FB elnök

 

 

 

 

 

 

A TURUL KÉVE ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA

 

 

 

1.)               1.)               a TURUL KÉVE tagok általános jogai és kötelezettségei:

 

a.)   a.)               A tagsági viszonyhoz az Alapszabály 6/a-b. pontjaiban szabályozott jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Az ott meghatározott jogosultságok a szervezet tagjait alanyi jogon illetik meg, a kötelezettségek pedig felelősséggel terhelik.

 

b.)   b.)               A tagoknak a fentieken túl általános és alapvető erkölcsi kötelessége a TURUL KÉVE Alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározott normák betartása, illetve betartatása.

 

2.)               2.)               A TURUL KÉVE tagok részletesebb erkölcsi (etikai) kötelezettségei:

 

a.)   a.)               Az Alapszabály céljaival szembe nem helyezkedhet, azok érvényre juttatását nem gátolhatja, azokkal ellentétes tevékenységet nem fejthet ki, azok megvalósulását elő kell segítenie.

 

b.)   b.)               A tisztségviselők a tisztséghez kapcsolódó  kötelezettségeiket nem hanyagolhatják el, a választott tisztségviselőket beszámolási kötelezettség is terheli.

 

c.)   c.)               A tagok és tisztségviselők a szervezet révén tudomásukra jutott titkot kötelesek megőrizni, bizalmas dolgokat külsőknek nem szolgáltathatnak ki.

 

d.)   d.)               A szervezettel, annak bármely testületével vagy tagjaival szemben lejárató, azok rossz hírét keltő kampányt nem folytathat, azokat nem rágalmazhatja, nyilvánosság előtt nem sértheti meg.

 

e.)   e.)               A szervezet szándékos cselekvőséggel vagy súlyosan vétkes mulasztással anyagi, erkölcsi vagy egyéb kárt nem okozhat, a szervezet anyagi helyzetét, gazdálkodását vagy működését nem veszélyeztetheti.

 

f.)     f.)                 Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a TURUL KÉVE bármely szintjén személyi ellentét, viszály szítására irányul, illetve a szervezet tagjai között békétlenséget gerjeszt.

 

g.)   g.)               Bűncselekményt ne kövessen el, tagsági viszonya alatt büntetőbírósági ítélet hatálya alatt ne álljon, és köteles tartózkodni közerkölcsbe ütköző cselekmények elkövetésétől.

 

A fent meghatározott etikai követelmények fokozottan számonkérhetők a tisztségviselőktől.

 

3.)               3.)               Fegyelmi vétség:

 

a.)   a.)               Fegyelmi vétséget követ el, és az Etikai Bizottság által felelősségre vonható az a tag, aki

 

-       -                     a TURUL KÉVE Alapszabályában foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít, vagy azokkal ellentétes propagandát folytat.

 

-       -                     Az Alapszabály vagy más szabályzat kötelező rendelkezéseit tevőlegesen vagy mulasztással megszegi, vagy azokat szándékosan figyelmen kívül hagyja.

 

-       -                     A TURUL KÉVE szabályzataiba foglalt kötelességeit súlyosan megszegi, vagy vezetői figyelmeztetés ellenére a

 
Látogatók
Indulás: 2004-04-04
 
Chat
 
Turul-KÉVE Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Székely Himnusz
 

Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!